സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഭാവി സാഹിത്യം സംഗീതം

സോഷ്യലിസത്തിന്റെ ഭാവി സാഹിത്യം സംഗീതം

സാമ്രാജ്യത്വ ആഗോളവല്‍ക്കരണം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഫിദൽ കാസ്ട്രോ
ഏത് തരത്തിലുള്ള ആഗോളവൽക്കരണമാണ് നമുക്ക് ഇന്നുള്ളത്? ഒരു പുത്തൻ ലിബറൽ ആഗോളവൽക്കരണം. അത് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുപോകുമോ? ഇല്ല. അതിന് നീണ്ടകാലത്തെ നിലനിൽപ്പുണ്ടോ? തീർച്ചയായും ഇല്ല, പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ താമസിയാതെ അതിന് നിലനിൽപ്പ് നഷ്ടപ്പെടും.
₹160.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383155613
3rd
200
2013
TWO SPEECH
സാജന്‍ എവുജിന്‍
MALAYALAM
ഏത് തരത്തിലുള്ള ആഗോളവൽക്കരണമാണ് നമുക്ക് ഇന്നുള്ളത്? ഒരു പുത്തൻ ലിബറൽ ആഗോളവൽക്കരണം. അത് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുപോകുമോ? ഇല്ല. അതിന് നീണ്ടകാലത്തെ നിലനിൽപ്പുണ്ടോ? തീർച്ചയായും ഇല്ല, പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ താമസിയാതെ അതിന് നിലനിൽപ്പ് നഷ്ടപ്പെടും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു: സാമ്രാജ്യത്വ ആഗോളവല്‍ക്കരണം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!