വോള്‍ഗ മുതല്‍ ഗംഗ വരെ

വോള്‍ഗ മുതല്‍ ഗംഗ വരെ

സാമൂഹ്യരേഖ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് രാഹുല്‍ സാംകൃത്യായന്‍
മനുഷ്യന്റെ ജീവിതനിയമങ്ങൾ വേരുന്നിയ സാമൂഹികബന്ധങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന രാഹുൽ സാംകൃത്യായന്റെ മഹത്തായ രചന അറിവുകൾക്കു തിളക്കം നൽകുന്ന തിരിച്ചറിവുകളുടെ പുസ്തകം.
സാധാരണ വില ₹390.00 പ്രത്യേക വില ₹351.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126200870
3rd
400
2017
History
-
MALAYALAM
മനുഷ്യന്റെ ജീവിതനിയമങ്ങൾ വേരുന്നിയ സാമൂഹികബന്ധങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചം പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന രാഹുൽ സാംകൃത്യായന്റെ മഹത്തായ രചന അറിവുകൾക്കു തിളക്കം നൽകുന്ന തിരിച്ചറിവുകളുടെ പുസ്തകം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സാമൂഹ്യരേഖ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്