വക്കീല്‍ കഥകള്‍.

വക്കീല്‍ കഥകള്‍.

ഗോത്ര പഠനങ്ങള്‍

ഗോത്ര പഠനങ്ങള്‍

സംക്രാന്തി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എ പി കളയ്ക്കാട്‌
BOOK ON REPRINT... ജന്മിത്തനാളുകളിലെ ഓണാട്ടുകര. പാടങ്ങളിലും നെല്‍പ്പുരകളിലും സമൃദ്ധി വിളഞ്ഞപ്പോള്‍ പട്ടിണിയും പരിവട്ടവുമായി ചെറ്റപ്പുരകളിലുറങ്ങിയ മനുഷ്യര്‍ ഉണരുന്നതിന്റെ കഥയാണ് സംക്രാന്തി. പുതിയ കാലത്തിലേക്കുണരാന്‍ സ്വന്തം ജീവിതം ഹോമിച്ച് പോരാടിയ അടിയാളരുടെ ചരിത്രം. അവര്‍ക്ക് നേതൃത്വംകൊടുത്ത പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനം കടന്നുപോയ തീക്ഷ്ണകാലത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മകള്‍. കേരളം ഇന്നത്തെ കേരളമായതിന്റെ ചരിത്രവഴികള്‍ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് രേഖയിലില്ലാതെ പോയ അനവധി കാര്യങ്ങള്‍ ഈ നോവലില്‍നിന്നും ലഭിക്കും.
സാധാരണ വില ₹460.00 പ്രത്യേക വില ₹414.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789394753198
1st
344
2022 Aug
Novel
-
MALAYALAM
ജന്മിത്തനാളുകളിലെ ഓണാട്ടുകര. പാടങ്ങളിലും നെല്‍പ്പുരകളിലും സമൃദ്ധി വിളഞ്ഞപ്പോള്‍ പട്ടിണിയും പരിവട്ടവുമായി ചെറ്റപ്പുരകളിലുറങ്ങിയ മനുഷ്യര്‍ ഉണരുന്നതിന്റെ കഥയാണ് സംക്രാന്തി. പുതിയ കാലത്തിലേക്കുണരാന്‍ സ്വന്തം ജീവിതം ഹോമിച്ച് പോരാടിയ അടിയാളരുടെ ചരിത്രം. അവര്‍ക്ക് നേതൃത്വംകൊടുത്ത പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനം കടന്നുപോയ തീക്ഷ്ണകാലത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മകള്‍. കേരളം ഇന്നത്തെ കേരളമായതിന്റെ ചരിത്രവഴികള്‍ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരാള്‍ക്ക് രേഖയിലില്ലാതെ പോയ അനവധി കാര്യങ്ങള്‍ ഈ നോവലില്‍നിന്നും ലഭിക്കും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സംക്രാന്തി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!