സര്‍ഗാസം

സര്‍ഗാസം

കലിനളന്‍

കലിനളന്‍

സമയമാണ് കാരണം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വിജയരാമന്‍
ലോകത്തിന്റെ സ്ഥലകാലബദ്ധതയെയും സമയബന്ധിതത്വത്തെയും കുറിച്ചുള്ള വിജയരാമന്റെ കവിത.
₹150.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789389410679
1st
128
2020
-
-
MALAYALAM
നിരന്തരസഞ്ചാരത്തിന്റെ ലോകമാണ്, അല്ലെങ്കില്‍, ലോകത്തിന്റെ നൈസര്‍ഗ്ഗികാവസ്ഥയായ നിരന്തര ചലനമാണ് വിജയരാമന്റെ കവിതയുടെ ആധാരം; ആ ലോകത്തില്‍ തന്റെ അസ്തിത്വത്തെയും പ്രപഞ്ചാസ്തിത്വത്തെയും ലോകാനുഭവ തീവ്രതകളെയും എഴുതാനുള്ള ശ്രമമാണ് കവിത. അസ്തിത്വത്തിന് സ്ഥലവും ചലനത്തിനു കാലവും ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമേ സഞ്ചാരം സാദ്ധ്യമാവുകയുള്ളൂ; അതുകൊണ്ടുതന്നെ സ്ഥലകാലബദ്ധമായ ഒരു ലോകം, സമയബന്ധിതമായ ചലനത്തിന്റെ ലോകം അതിന്റെ ആനുഭവികവും വൈകാരികവുമായ വൈവിദ്ധ്യ ങ്ങളോടെ ഈ കവിതകളില്‍ വിടര്‍ന്നു നില്ക്കുന്നു. പി കെ രാജശേഖരന്‍
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സമയമാണ് കാരണം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്