സായൂജ്‌

സായൂജ്‌

ലെനിന്‍ ലെനിനിസം

ലെനിന്‍ ലെനിനിസം

സമര്‍പ്പണ്‍

മലബാര്‍ കാന്‍സര്‍ സെന്ററിലെ ജീവനക്കാരുടെ അര്‍ബുദരോഗീ പരിചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള അനുഭവക്കുറിപ്പുകളുടെ സമാഹാരം. ഇരുത്തംവന്ന എഴുത്തിന്റെ കാല്‍പ്പനിക ഭംഗിക്കുമതീതമായി ഹൃദയത്തില്‍ തട്ടിവരുന്ന സഹജീവി സ്‌നേഹത്തിന്റെ ഭാഷ ഈ രചനകളില്‍ ദര്‍ശിക്കാം.
₹290.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788197177163
1st
184
2024
Health
-
Malayalam
മലബാര്‍ കാന്‍സര്‍ സെന്ററിലെ ജീവനക്കാരുടെ അര്‍ബുദരോഗീ പരിചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള അനുഭവക്കുറിപ്പുകളുടെ സമാഹാരം. ഇരുത്തംവന്ന എഴുത്തിന്റെ കാല്‍പ്പനിക ഭംഗിക്കുമതീതമായി ഹൃദയത്തില്‍ തട്ടിവരുന്ന സഹജീവി സ്‌നേഹത്തിന്റെ ഭാഷ ഈ രചനകളില്‍ ദര്‍ശിക്കാം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സമര്‍പ്പണ്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്