അവള്‍ സിനിമയെ നോക്കുന്നു

അവള്‍ സിനിമയെ നോക്കുന്നു

ജെയിന്‍ ഐര്‍

ജെയിന്‍ ഐര്‍

സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ളഒരു സമഗ്ര ജീവചരിത്രപഠനം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. ചന്തവിള മുരളി
കേരളചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സംഭവബഹുലമായ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന്റെ സത്യസന്ധവും ആധികാരികവുമായ വിവരണം
സാധാരണ വില ₹800.00 പ്രത്യേക വില ₹710.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126201563
3rd
307
2018
History
MALAYALAM
കേരളചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സംഭവബഹുലമായ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിന്റെ സത്യസന്ധവും ആധികാരികവുമായ വിവരണം ദേശീയ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കേരളചരിത്രത്തിന്റെ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുകാലത്തെ കിടയറ്റ റഫറന്‍സ് രേഖ മലയാള ജീവചരിത്ര സാഹിത്യശാഖയിലെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഉപാഖ്യാനം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ളഒരു സമഗ്ര ജീവചരിത്രപഠനം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!