നേടാനൊരു ലോകം

നേടാനൊരു ലോകം

സ്വത്വം  ദേശം  നിയമം

സ്വത്വം ദേശം നിയമം

സഖാക്കളെ മുന്നോട്ട് വോളിയം 1 & 2

കേരളത്തിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഉയിരും ഉശിരും പകർന്ന പി കൃഷ്ണപിളള വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണിത്. ഒപ്പം കൃഷ്ണപിള്ളയെപ്പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മകളും ഇപ്പോൾ വെറും 680 രൂപയ്ക്ക്.. ഓഫർ കാലാവധി പരിമിത കാലത്തേക്ക് മാത്രം സഖാക്കളേ മുന്നോട്ട് vol 1&2 സമാഹരണം : ആണ്ടലാട്ട്
സാധാരണ വില ₹970.00 പ്രത്യേക വില ₹825.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789394753242
2nd
-
Aug 2023
Essays
-
MALAYALAM
കേരളത്തിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഉയിരും ഉശിരും പകർന്ന പി കൃഷ്ണപിളള വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണിത്. ഒപ്പം കൃഷ്ണപിള്ളയെപ്പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മകളും സഖാക്കളേ മുന്നോട്ട് vol 1&2 സമാഹരണം : ആണ്ടലാട്ട്
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സഖാക്കളെ മുന്നോട്ട് വോളിയം 1 & 2
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!