സച്ചിദാനന്ദന്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് സച്ചിദാനന്ദന്‍
എഴുത്ത് രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലാണെന്നു നിരന്തരം നമ്മെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്ന സച്ചിദാനന്ദന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളും വിലയിരുത്തലുകളും വിമര്‍ശനങ്ങളുമടങ്ങുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ ഈ സമാഹാരം വായനാ സമൂഹത്തെ രാഷ്ട്രീയ ജാഗ്രതയുള്ളവരാക്കാന്‍ പര്യാപ്തമാണ്.
സാധാരണ വില ₹200.00 പ്രത്യേക വില ₹180.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789387842922
2nd
-
2022
Stories
-
MALAYALAM
ചരിത്രത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥാപിത രീതിശാസ്ത്രങ്ങളെ ധൈഷണിക ജാഗ്രതയോടെ വിമര്‍ശനവിധേയമാക്കുകയെന്ന സാംസ്‌കാരിക ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തു നിര്‍വ്വഹിച്ച എഴുത്തുകാരനാണ് സച്ചിദാനന്ദന്‍. എഴുത്ത് രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലാണെന്നു നിരന്തരം നമ്മെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തുന്ന സച്ചിദാനന്ദന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളും വിലയിരുത്തലുകളും വിമര്‍ശനങ്ങളുമടങ്ങുന്ന ലേഖനങ്ങളുടെ ഈ സമാഹാരം വായനാ സമൂഹത്തെ രാഷ്ട്രീയ ജാഗ്രതയുള്ളവരാക്കാന്‍ പര്യാപ്തമാണ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സച്ചിദാനന്ദന്‍ തെരഞ്ഞെടുത്ത ലേഖനങ്ങള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്