സഭാപ്രവേശം കോടിയേരിയുടെ ആദ്യ നിയമസഭ

നിയമസഭ ജനസേവനത്തിനുള്ള ഒരു മികച്ച സാദ്ധ്യതയാണ്. ഇത് ഒരു സമര രൂപം കൂടെയാണ്. ജനകീയാധികാരം രൂപപ്പെടുന്നതും പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നതും ഇവിടെയാണ്. ഈ വേദിയിലെ സാമാജികരുടെ പ്രകടനങ്ങള്‍ ഭാവി നേതൃത്വ രൂപീകരണത്തിന്റെ സൂചനയാണ് നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങള്‍ ഭാവി സാമാജികര്‍ക്ക് ഒരു നിഘണ്ടുകൂടിയായിരിക്കും. തയ്യാറാക്കിയത് കെ വി മധു
സാധാരണ വില ₹150.00 പ്രത്യേക വില ₹135.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789388485265
2nd
120
2021
Politics
-
MALAYALAM
നിയമസഭ ജനസേവനത്തിനുള്ള ഒരു മികച്ച സാദ്ധ്യതയാണ്. ഇത് ഒരു സമര രൂപം കൂടെയാണ്. ജനകീയാധികാരം രൂപപ്പെടുന്നതും പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നതും ഇവിടെയാണ്. ഈ വേദിയിലെ സാമാജികരുടെ പ്രകടനങ്ങള്‍ ഭാവി നേതൃത്വ രൂപീകരണത്തിന്റെ സൂചനയാണ് നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങള്‍ ഭാവി സാമാജികര്‍ക്ക് ഒരു നിഘണ്ടുകൂടിയായിരിക്കും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:സഭാപ്രവേശം കോടിയേരിയുടെ ആദ്യ നിയമസഭ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്