പഞ്ചതന്ത്രം  കഥകൾ

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ

കഥയുടെ കലാതന്ത്രം

കഥയുടെ കലാതന്ത്രം

ഋതുക്കള്‍ ഞാനാകുന്നു

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എബ്രഹാം മാത്യു
ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ജീവിതത്തെ ആധാരമാക്കിയ കാവ്യനോവല്‍. മലയാളിയുടെ കാവ്യഭാവനയെ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ അനശ്വരകവിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള അപൂര്‍വ്വ സഞ്ചാരം.
സാധാരണ വില ₹360.00 പ്രത്യേക വില ₹324.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788197116339
1st
-
2024
Novel
-
Malayalam
ചങ്ങമ്പുഴയുടെ ജീവിതത്തെ ആധാരമാക്കിയ കാവ്യനോവല്‍. മലയാളിയുടെ കാവ്യഭാവനയെ സമ്പുഷ്ടമാക്കിയ അനശ്വരകവിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള അപൂര്‍വ്വ സഞ്ചാരം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഋതുക്കള്‍ ഞാനാകുന്നു
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്