രാമായണ പഠനങ്ങള്‍

രാമായണ പഠനങ്ങള്‍

രാമൻ പാഠവും പാഠഭേദങ്ങളും

രാമൻ പാഠവും പാഠഭേദങ്ങളും

രാമായണായനം വിവിധ രാമായണങ്ങളിലൂടെ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് അഡ്വ. കെ അനില്‍കുമാര്‍
കാലദേശങ്ങള്‍ കടന്നു സഞ്ചരിക്കുന്ന രാമായണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത പാഠങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം. ചരിത്ര പഠിതാക്കള്‍ക്കും അക്കാദമിക് ഗവേഷകര്‍ക്കും ഉപയോഗ പ്രദമായ കൃതി.
₹150.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789388485746
1st
136
2019
Study
-
MALAYALAM
കാലദേശങ്ങള്‍ കടന്നു സഞ്ചരിക്കുന്ന രാമായണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത പാഠങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം. ചരിത്ര പഠിതാക്കള്‍ക്കും അക്കാദമിക് ഗവേഷകര്‍ക്കും ഉപയോഗ പ്രദമായ കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:രാമായണായനം വിവിധ രാമായണങ്ങളിലൂടെ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!