രാമൻ പാഠവും പാഠഭേദങ്ങളും

രാമൻ പാഠവും പാഠഭേദങ്ങളും

രാമയണം കുട്ടികൾക്ക്

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് രാജേഷ് ചിറപ്പാട്‌
രാമായണ കഥയുടെ ഏറെ സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ളതും പ്രചാരത്തിലുള്ളതുമായ രൂപമാണ് കുട്ടികള്‍ക്കായി പുനരാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ കൃതിയില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികള്‍ക്ക് രാമായണകഥയുമായി പരിചയമുണ്ടാവുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് ഈ പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രാമായണകഥയില്‍ താല്പര്യമുള്ള ഏതൊരാള്‍ക്കും സ്വീകാര്യമാകുന്ന കൃതി.
₹220.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789387842144
2nd
160
2023
Children’s Literature
-
MALAYALAM
രാമായണ കഥയുടെ ഏറെ സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ളതും പ്രചാരത്തിലുള്ളതുമായ രൂപമാണ് കുട്ടികള്‍ക്കായി പുനരാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ കൃതിയില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികള്‍ക്ക് രാമായണകഥയുമായി പരിചയമുണ്ടാവുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് ഈ പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. രാമായണകഥയില്‍ താല്പര്യമുള്ള ഏതൊരാള്‍ക്കും സ്വീകാര്യമാകുന്ന കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:രാമയണം കുട്ടികൾക്ക്
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!