ഒന്നു ഞാന്‍ പറഞ്ഞോട്ടെ

ഒന്നു ഞാന്‍ പറഞ്ഞോട്ടെ

ഗന്ധരാജന്റെ ഇലകള്‍

ഗന്ധരാജന്റെ ഇലകള്‍

രാമനിലയത്തിന് മീതെ കിങ്ഫിഷര്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ശ്രീലത
പുരുഷന്റെയും അധികാര ഘടനയുടെയും ഇരട്ട ചൂഷണത്തിന് ഇരയാകുന്ന സ്ത്രീ ജീവിതത്തിന്റെ കഥകൾ
₹70.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364708
Ist
72
2017
-
-
MALAYALAM
പുരുഷന്റെയും അധികാര ഘടനയുടെയും ഇരട്ട ചൂഷണത്തിന് ഇരയാകുന്ന സ്ത്രീ ജീവിതത്തിന്റെ കഥകൾ
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:രാമനിലയത്തിന് മീതെ കിങ്ഫിഷര്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്