രാമാനം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് എം പി സുകുമാരൻ നായർ
സാമൂഹിക സംഘർഷങ്ങൾ വ്യക്തിയുടെ ആന്തരിക സംഘർഷങ്ങളായി മാറുന്നതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുത്ത ശ്രദ്ധേയമായ ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ. പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ സ്മാരകശിലകൾ എന്ന പ്രശസ്ത നോവലിന്റെ ചലച്ചിത്രാവിഷ്കാരം.
₹120.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789382808015
1st
160
2013
CINEMA
-
MALAYALAM
സാമൂഹിക സംഘർഷങ്ങൾ വ്യക്തിയുടെ ആന്തരിക സംഘർഷങ്ങളായി മാറുന്നതിന്റെ സൂക്ഷ്മഭാവങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുത്ത ശ്രദ്ധേയമായ ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ. പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ സ്മാരകശിലകൾ എന്ന പ്രശസ്ത നോവലിന്റെ ചലച്ചിത്രാവിഷ്കാരം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:രാമാനം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!