ഗുരുമാനസം

ഗുരുമാനസം

രാമ രാജ്യം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഇരിഞ്ചയം രവി
രാമന്‍കുട്ടിയെന്ന സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ പരിണാമങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നോവല്‍. നിഷ്‌കളങ്കമായ ജീവിതവും ഗ്രാമീണ നന്മകളും നിറയുന്ന ആകര്‍ഷകമായ രചന.
₹250.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789389410327
2nd
204
Nov 2021
Children’s Literature
-
MALAYALAM
രാമന്‍കുട്ടിയെന്ന സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കേരളീയ സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ പരിണാമങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നോവല്‍. നിഷ്‌കളങ്കമായ ജീവിതവും ഗ്രാമീണ നന്മകളും നിറയുന്ന ആകര്‍ഷകമായ രചന.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:രാമ രാജ്യം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്