രാജാരവിവര്‍മ്മ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കാരയ്ക്കാമണ്ഡപം വിജയകുമാര്‍
ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രകലയ്ക്ക് മിഴിവും വ്യക്തിത്വവും നല്‍കിയ രാജാരവിവര്‍മ്മയുടെ ചിത്രകലാലോകത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അടുത്തറിയാന്‍ ഉപകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം
₹130.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789384445171
1st
104
2022
Study
MALAYALAM
ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രകലയ്ക്ക് മിഴിവും വ്യക്തിത്വവും നല്‍കിയ രാജാരവിവര്‍മ്മയുടെ ചിത്രകലാലോകത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അടുത്തറിയാന്‍ ഉപകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:രാജാരവിവര്‍മ്മ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്