തപാലിന്റെ കഥ  തപാല്‍ മുദ്രകളുടെയും

തപാലിന്റെ കഥ തപാല്‍ മുദ്രകളുടെയും

തയ്യല്‍ ശാസ്ത്രം

തയ്യല്‍ ശാസ്ത്രം

രഹസ്യജാലകങ്ങള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വി വി കുമാര്‍
സമകാലിക സമൂഹത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന 15 ചെറുകഥകളുടെ സമാഹാരം
₹85.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386637239
Ist
-
2017
Stories
-
MALAYALAM
മലയാള ചെറുകഥാസാഹിത്യത്തിലെ സമകാലിക മുഖം. സാമൂഹ്യവിമര്‍ശനത്തിന്റെ മൂര്‍ച്ചയേറിയ ആയുധം. കറുത്ത ഫലിതത്തിനുള്ളില്‍ ഒളിപ്പിച്ചുവെക്കുന്ന രചനാശൈലി.സാമൂഹ്യമായ പ്രതിബദ്ധതയും രാഷ്ട്രീയമായ ഇച്ഛാശക്തിയും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പതിനഞ്ച് കഥകളുടെ സമാഹാരം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:രഹസ്യജാലകങ്ങള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്