സ്വത്വരാഷ്ട്രീയവും വര്‍ഗരാഷ്ട്രീയവും

സ്വത്വരാഷ്ട്രീയവും വര്‍ഗരാഷ്ട്രീയവും

ഗ്രീക്ക് പാഷന്‍

ഗ്രീക്ക് പാഷന്‍

റാബീസ് അറിയേണ്ടതെല്ലാം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. എന്‍ അജയന്‍
അതിസങ്കീര്‍ണ്ണമായ റാബീസ് രോഗത്തെ അതിലളിതമായ വിധത്തില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പഠന ഗ്രന്ഥം. പേ വിഷബാധയുണ്ടായാല്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങള്‍, നായകടിയെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളെ ലളിതമായ വിധത്തില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം. ഇതോടൊപ്പം പൊന്നാനിയിലെ ഓപ്പറേഷന്‍ സീറോ റാബീസ്, മൃഗ പരിപാലകരുടെ സ്വപ്ന ഗ്രാമമാകുന്ന പെരിങ്ങോം വയക്കരയെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകളും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
സാധാരണ വില ₹230.00 പ്രത്യേക വില ₹207.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788119131907
1st
168
2023
Health
-
MALAYALAM
അതിസങ്കീര്‍ണ്ണമായ റാബീസ് രോഗത്തെ അതിലളിതമായ വിധത്തില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന പഠന ഗ്രന്ഥം. പേ വിഷബാധയുണ്ടായാല്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങള്‍, നായകടിയെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളെ ലളിതമായ വിധത്തില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഗ്രന്ഥം. ഇതോടൊപ്പം പൊന്നാനിയിലെ ഓപ്പറേഷന്‍ സീറോ റാബീസ്, മൃഗ പരിപാലകരുടെ സ്വപ്ന ഗ്രാമമാകുന്ന പെരിങ്ങോം വയക്കരയെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകളും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:റാബീസ് അറിയേണ്ടതെല്ലാം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്