കോഫീ ഹൗസിന്റെ കഥ

കോഫീ ഹൗസിന്റെ കഥ

ബോട്ടപകടം

ബോട്ടപകടം

രാവെളിച്ചം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് അഹമ്മദ് ഖാന്‍
₹120.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789390301119
Ist
-
2020
-
-
Malayalam
സ്വന്തം കാലത്തെയും ജീവിതത്തെയും തുറന്ന കണ്ണോടെ കാണാനാണ്, ആകെ ലോകത്തിലും സമൂഹത്തിലും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്ധകാരത്തിന്റെ ഈ അസ്വസ്ഥാവസ്ഥയിലും അഹമ്മദ് ഖാന്‍ എന്ന കവി ശ്രമിക്കുന്നത്. രാവെളിച്ചത്തില്‍ കണ്ട കാഴ്ചകള്‍ അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രസക്തി നേടുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:രാവെളിച്ചം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്