സാദത്ത് ഹസന്‍ മന്‍ടോയുടെ  തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍

സാദത്ത് ഹസന്‍ മന്‍ടോയുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍

അക്കരക്കഥകള്‍

അക്കരക്കഥകള്‍

പുതുവഴികള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
Delivered in 3 to 7 (Max) days
പുതുവഴികൾ കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് സംഘടിപ്പിച്ച സാഹിത്യ ക്യാമ്പിലെ യുവ എഴുത്തുകാരുടെ രചനകളുടെ സമാഹാരം
സാധാരണ വില ₹220.00 പ്രത്യേക വില ₹198.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789393468857
1st
159
2023
STORY/POEM
കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോര്‍ഡ് സംഘടിപ്പിച്ച സാഹിത്യക്യാമ്പിലെ യുവ എഴുത്തുകാരുടെ സൃഷ്ടികളുടെ സമാഹാരം
MALAYALAM
പുതുവഴികൾ കേരള സംസ്ഥാന യുവജനക്ഷേമ ബോർഡ് സംഘടിപ്പിച്ച സാഹിത്യ ക്യാമ്പിലെ യുവ എഴുത്തുകാരുടെ രചനകളുടെ സമാഹാരം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പുതുവഴികള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്