സി പി ഐ (എം) പഠന ഗ്രൂപ്പിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട

സി പി ഐ (എം) പഠന ഗ്രൂപ്പിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട

സ്‌ത്രൈണ വൃത്താന്തങ്ങള്‍

സ്‌ത്രൈണ വൃത്താന്തങ്ങള്‍

പുരോഗമന കലാസാഹിത്യസംഘം നയരേഖകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഒരു സംഘം ലേഖകര്‍
കലയുടെ സാമൂഹ്യ ധര്‍മത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സംവാദങ്ങള്‍ മുതല്‍ സര്‍ഗാത്മകതയുടെ സാമൂഹ്യ അടിത്തറവരെ പരിശോധിക്കുന്ന പ്രൗഢ ലേഖനങ്ങളുടെയും രേഖകളുടെയും സമാഹാരം.
സാധാരണ വില ₹140.00 പ്രത്യേക വില ₹126.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
978 938280881
1st
-
2013
Study
-
MALAYALAM
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തേഴില്‍ രൂപം കൊണ്ട കേരളത്തിലെ ജീവല്‍ സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനം മുതല്‍ ഇന്നത്തെ പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം വരെയുള്ള കാലം സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകളുടെകൂടി കാലമായിരുന്നു. കലയുടെ സാമൂഹ്യ ധര്‍മത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സംവാദങ്ങള്‍ മുതല്‍ സര്‍ഗാത്മകതയുടെ സാമൂഹ്യ അടിത്തറവരെ പരിശോധിക്കുന്ന പ്രൗഢ ലേഖനങ്ങളുടെയും രേഖകളുടെയും സമാഹാരം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പുരോഗമന കലാസാഹിത്യസംഘം നയരേഖകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്