പ്രണയത്തിൻ്റെ  രസതന്ത്രം

പ്രണയത്തിൻ്റെ രസതന്ത്രം

പ്രണയവും രോഗവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. വേണു തോന്നയ്ക്കല്‍
ജീവിത ഭാവങ്ങളില്‍ പ്രണയത്തിനുള്ള സ്ഥാനം വലുതാണ്. സാര്‍വ്വലൗകികമായ പ്രണയാനുഭവത്തിന്റെ ജീവശാസ്ത്രപരവും മനഃശാസ്ത്രപരവുമായ പൊരുളന്വേഷിക്കുകയാണ് ഈ കൃതിയില്‍. പ്രണയവും രതിയും, പ്രണയവും രോഗവും, പ്രണയവും ഗന്ധവും എന്നിങ്ങനെ പ്രണയപരിസരത്തുനിന്നുകൊണ്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ കൃതിയില്‍.
₹120.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789384445592
1st
128
2018
psychology
-
Malayalam
ജീവിത ഭാവങ്ങളില്‍ പ്രണയത്തിനുള്ള സ്ഥാനം വലുതാണ്. സാര്‍വ്വലൗകികമായ പ്രണയാനുഭവത്തിന്റെ ജീവശാസ്ത്രപരവും മനഃശാസ്ത്രപരവുമായ പൊരുളന്വേഷിക്കുകയാണ് ഈ കൃതിയില്‍. പ്രണയവും രതിയും, പ്രണയവും രോഗവും, പ്രണയവും ഗന്ധവും എന്നിങ്ങനെ പ്രണയപരിസരത്തുനിന്നുകൊണ്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയ നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ കൃതിയില്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പ്രണയവും രോഗവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്