ലെസ്‌ബോസ്‌

ലെസ്‌ബോസ്‌

കടല്‍ പ്രണയങ്ങള്‍

കടല്‍ പ്രണയങ്ങള്‍

പ്രണയവും പ്രക്ഷോഭവും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. എന്‍ രാജന്‍
മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ചില നോവലുകളിലെ പ്രണയത്തിന്റെയും കലാപത്തിന്റെയും ചിത്രീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം
₹130.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364500
Ist
136
2017
-
-
MALAYALAM
മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ചില നോവലുകളിലെ പ്രണയത്തിന്റെയും കലാപത്തിന്റെയും ചിത്രീകരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പ്രണയവും പ്രക്ഷോഭവും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്