പ്രണയവും രോഗവും

പ്രണയവും രോഗവും

പ്രണയത്തിൻ്റെ രസതന്ത്രം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. വേണു തോന്നയ്ക്കല്‍
സ്ത്രീ പുരുഷ പ്രണയത്തിനു പിന്നിലെ ശക്തിസ്രോതസ്സുകളുടെ മനഃശാസ്ത്രപരവും ശരീരശാസ്ത്രപരവുമായ അടിത്തറ അനേ്വഷിക്കുന്ന കൃതി.
₹125.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383903603
1st
152
2014
psychology
-
MALAYALAM
സ്ത്രീ പുരുഷ പ്രണയത്തിനു പിന്നിലെ ശക്തിസ്രോതസ്സുകളുടെ മനഃശാസ്ത്രപരവും ശരീരശാസ്ത്രപരവുമായ അടിത്തറ അനേ്വഷിക്കുന്ന കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പ്രണയത്തിൻ്റെ രസതന്ത്രം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്