കടല്‍ പ്രണയങ്ങള്‍

കടല്‍ പ്രണയങ്ങള്‍

ഓട്ടോണമസ് പ്രണയം

ഓട്ടോണമസ് പ്രണയം

പ്രണയംപോലെ നീല

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് തോമസ് ഹാര്‍ഡി
തോമസ് ഹാർഡിയുടെ A Pair of Blue Eyes എന്ന നോവലിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ.
₹380.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126205493
2nd
288
2021
World-Classic
K K RASEENA
MALAYALAM
പ്രണയത്തിന്റെ നിഗൂഢത അനുഭവങ്ങളുടെ ഇടങ്ങളിലേക്ക് പ്രമുഖ വായനക്കാർ കാവ്യാത്മക നോവൽ വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തിലെ ഗോത്രം വൈരുദ്ധ്യവും കാപട്യവും ധാർമ്മികതയെ വിമർശിക്കുന്നു തോമസ് ഹാർഡിയുടെ "a pair of blue eyes" എന്ന നോവലിന്റെ മലയാള പരിഭാഷ.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പ്രണയംപോലെ നീല
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!