ശനിദശ

ശനിദശ

പ്രമാണി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ചെറുകാട്‌
കുപ്രസിദ്ധമായ വിമോചനസമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ആസാദ് എന്ന തൂലികാനാമത്തില്‍ ചെറുകാട് എഴുതിയ നോവല്‍.
സാധാരണ വില ₹370.00 പ്രത്യേക വില ₹339.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789385018473
2nd
312
2020
NOVEL
MALAYALAM
കുപ്രസിദ്ധമായ വിമോചനസമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ആസാദ് എന്ന തൂലികാനാമത്തില്‍ ചെറുകാട് എഴുതിയ നോവല്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പ്രമാണി
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്