പ്രിയപ്പെട്ട മേരീ

പ്രിയപ്പെട്ട മേരീ

കുട്ടികളുടെ എംഗല്‍സ്‌

കുട്ടികളുടെ എംഗല്‍സ്‌

പ്രകൃതിയുടെ വൈരുധ്യാത്മകത

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഫ്രഡറിക് എംഗല്‍സ്‌
വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദം മാർക്സിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ലോകവീക്ഷണം.
സാധാരണ വില ₹250.00 പ്രത്യേക വില ₹225.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126208005
1st
392
2012
World-Classic
MALAYALAM
വെരുധ്യാത്മകഭൗതികവാദമാണ് മാര്‍ക്‌സിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രപഞ്ചദര്‍ശനം. പ്രപഞ്ചത്തില്‍ നടക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ ജൈവികചലനങ്ങളെയും ഭൗതികമാറ്റങ്ങളെയും ആസ്പദമാക്കി എംഗല്‍സ് നടത്തുന്ന ആഴമേറിയ വിശകലനമാണ് വൈരുധ്യശാസ്ത്രത്തെ വികസിപ്പിക്കുന്നതില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കു വഹിച്ചത്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പ്രകൃതിയുടെ വൈരുധ്യാത്മകത
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്