അവധൂതരുടെ അടയാളങ്ങള്‍

അവധൂതരുടെ അടയാളങ്ങള്‍

പെണ്‍ കനലുകള്‍

പെണ്‍ കനലുകള്‍

പ്രകൃതിദത്ത റബ്ബര്‍ ആഗോളപഠനവും ഇന്നത്തെ സാധ്യതകളും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് തോമസ് ചാക്കോ
റബ്ബറിന്റെ ശാസ്ത്രീയ പരിപാലനം ഏറെ പ്രധാനമാണ്. മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നതിനാല്‍ കടുത്ത മത്സരമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ ഈ നാണ്യവിള നേരിടുന്നത്. ആധുനിക കൃഷി സമ്പ്രദായങ്ങള്‍ യഥാസമയം ഇണക്കിച്ചേര്‍ത്തുകൊണ്ടു മാത്രമേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പിടിച്ചു നില്ക്കുവാനാകൂ. അതിനവരെ സഹായിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് തോമസ് ചാക്കോ രചിച്ച പ്രകൃതിദത്ത റബ്ബര്‍ -ആഗോള പഠനവും ഇന്നത്തെ സാധ്യതകളും.
സാധാരണ വില ₹190.00 പ്രത്യേക വില ₹170.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789394753945
2023
136
2023
Study
-
MALAYALAM
റബ്ബറിന്റെ ശാസ്ത്രീയ പരിപാലനം ഏറെ പ്രധാനമാണ്. മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നതിനാല്‍ കടുത്ത മത്സരമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ ഈ നാണ്യവിള നേരിടുന്നത്. ആധുനിക കൃഷി സമ്പ്രദായങ്ങള്‍ യഥാസമയം ഇണക്കിച്ചേര്‍ത്തുകൊണ്ടു മാത്രമേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ റബ്ബര്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പിടിച്ചു നില്ക്കുവാനാകൂ. അതിനവരെ സഹായിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് തോമസ് ചാക്കോ രചിച്ച പ്രകൃതിദത്ത റബ്ബര്‍ -ആഗോള പഠനവും ഇന്നത്തെ സാധ്യതകളും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പ്രകൃതിദത്ത റബ്ബര്‍ ആഗോളപഠനവും ഇന്നത്തെ സാധ്യതകളും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്