പോര്‍ച്ചുഗല്‍ ഫഡോ സംഗീതത്തിന്റെ നാട്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. സലീമ ഹമീദ്‌
പോര്‍ച്ചുഗലും കേരളവും തമ്മിലുള്ള കൊള്ളക്കൊടുക്കലുകള്‍ ഈ പുസ്തകത്തില്‍ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാസ്‌കോഡ ഗാമ, കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാര്‍ തുടങ്ങിയ ചരിത്രപുരുഷന്മാരെപ്പോലെതന്നെ കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാര്‍ ഷഹീദ്, അയിഷ തുടങ്ങി ഇരകളാക്കപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരെയും ഇവിടെ കണ്ടുമുട്ടാം. പോര്‍ച്ചുഗീസ് ഭാഷയില്‍നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്കും തിരിച്ചും വിനിമയം ചെയ്യപ്പെട്ട പദങ്ങള്‍ വരെ ഇവിടെ ചര്‍ച്ചാ പ്രമേയമാവുന്നുണ്ട്.
സാധാരണ വില ₹140.00 പ്രത്യേക വില ₹126.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789390301768
1st
112
2021
Travelogue
-
-
പോര്‍ച്ചുഗലും കേരളവും തമ്മിലുള്ള കൊള്ളക്കൊടുക്കലുകള്‍ ഈ പുസ്തകത്തില്‍ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാസ്‌കോഡ ഗാമ, കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാര്‍ തുടങ്ങിയ ചരിത്രപുരുഷന്മാരെപ്പോലെതന്നെ കുഞ്ഞാലിമരയ്ക്കാര്‍ ഷഹീദ്, അയിഷ തുടങ്ങി ഇരകളാക്കപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരെയും ഇവിടെ കണ്ടുമുട്ടാം. പോര്‍ച്ചുഗീസ് ഭാഷയില്‍നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്കും തിരിച്ചും വിനിമയം ചെയ്യപ്പെട്ട പദങ്ങള്‍ വരെ ഇവിടെ ചര്‍ച്ചാ പ്രമേയമാവുന്നുണ്ട്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പോര്‍ച്ചുഗല്‍ ഫഡോ സംഗീതത്തിന്റെ നാട്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!