പോരാട്ടവഴിയില്‍ പതറാതെ

പോരാട്ടവഴിയില്‍ പതറാതെ

പൊലീസ് അനുഭവങ്ങളില്‍ അടിപതറാതെ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കെ രാജന്‍
ചരിത്ര പഠനത്തിനും പൊലീസ് നവീകരണത്തിനും സഹായകമാകുന്ന വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളടങ്ങിയ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥം.
₹300.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789388485647
2nd
240
2022
-
MALAYALAM
ചരിത്ര പഠനത്തിനും പൊലീസ് നവീകരണത്തിനും സഹായകമാകുന്ന വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളടങ്ങിയ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗ്രന്ഥം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പൊലീസ് അനുഭവങ്ങളില്‍ അടിപതറാതെ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്