കാലം മറക്കാത്ത കഥകള്‍

കാലം മറക്കാത്ത കഥകള്‍

പോക്കുവെയില്‍ മണ്ണിലെഴുതിയത്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഒ. എന്‍. വി കുറുപ്പ്
പോക്കുവെയില്‍ മണ്ണിലെഴുതിയത്‌ മണ്ണിൽ എഴുതി 'കവിയുടെ ഓർമ്മകളാണ്. മഹാകവി ഒ.എൻ.വി കുറുപ്പിന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ ആറാം പതിപ്പ്.
സാധാരണ വില ₹290.00 പ്രത്യേക വില ₹261.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789384445850
6th
240
2021
Autobiography
-
MALAYALAM
പോക്കുവെയില്‍ മണ്ണിലെഴുതിയത്‌ മണ്ണിൽ എഴുതി 'കവിയുടെ ഓർമ്മകളാണ്. മഹാകവി ഒ.എൻ.വി കുറുപ്പിന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ ആറാം പതിപ്പ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പോക്കുവെയില്‍ മണ്ണിലെഴുതിയത്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്