വികൃതിയായ ടോം സോയര്‍

വികൃതിയായ ടോം സോയര്‍

മലബാര്‍ കലാപം ചരിത്രം രാഷ്ട്രീയം പ്രത്യയശാസ്ത്രം

മലബാര്‍ കലാപം ചരിത്രം രാഷ്ട്രീയം പ്രത്യയശാസ്ത്രം

പോക്കുവെയില്‍ മണ്ണിലെഴുതിയത്‌

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഒ. എന്‍. വി കുറുപ്പ്
പോക്കുവെയില്‍ മണ്ണിലെഴുതിയത്‌ മണ്ണിൽ എഴുതി 'കവിയുടെ ഓർമ്മകളാണ്. മഹാകവി ഒ.എൻ.വി കുറുപ്പിന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ ആറാം പതിപ്പ്.
സാധാരണ വില ₹290.00 പ്രത്യേക വില ₹246.50
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789384445850
6th
240
2021
Autobiography
-
MALAYALAM
പോക്കുവെയില്‍ മണ്ണിലെഴുതിയത്‌ മണ്ണിൽ എഴുതി 'കവിയുടെ ഓർമ്മകളാണ്. മഹാകവി ഒ.എൻ.വി കുറുപ്പിന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളുടെ ആറാം പതിപ്പ്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പോക്കുവെയില്‍ മണ്ണിലെഴുതിയത്‌
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്