ഇബൂബ

ഇബൂബ

കീരീ കീരീ കിണ്ണം താ

കീരീ കീരീ കിണ്ണം താ

പിശുക്കനെ പറ്റിച്ച പിശുപിശുക്കന്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് തമ്പാന്‍ തായിനേരി
കൊച്ചുകൂട്ടുകാര്‍ക്ക് വായിച്ച് രസിക്കാന്‍ ഇതാ ഏതാനും കുഞ്ഞുകഥകള്‍. കഥയുടെ മധുരത്തോടൊപ്പം അവയുടെ ഗുണപാഠംകൂടി മനസിലാക്കണേ....
₹60.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789383432240
2nd
64
2017
Children’s Literature
-
MALAYALAM
കൊച്ചുകൂട്ടുകാര്‍ക്ക് വായിച്ച് രസിക്കാന്‍ ഇതാ ഏതാനും കുഞ്ഞുകഥകള്‍. കഥയുടെ മധുരത്തോടൊപ്പം അവയുടെ ഗുണപാഠംകൂടി മനസിലാക്കണേ....
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പിശുക്കനെ പറ്റിച്ച പിശുപിശുക്കന്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്