ഡോ. വേലുക്കുട്ടി അരയന്‍

ഡോ. വേലുക്കുട്ടി അരയന്‍

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിൽ

ഫിലിപ്പോസ് മാര്‍ ക്രിസോസ്റ്റം വലിയ മെത്രാപ്പോലീത്ത.

മെത്രാപ്പോലീത്തയും എം എ ബേബിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണവും മെത്രാപ്പോലീത്തയുമായുള്ള പ്രമുഖരുടെ അനുഭവങ്ങളുടെ വിവരണവും.
₹135.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364395
2nd
144
2017
-
Interview M A Baby
MALAYALAM
മെത്രാപ്പോലീത്തയും എം എ ബേബിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണവും മെത്രാപ്പോലീത്തയുമായുള്ള പ്രമുഖരുടെ അനുഭവങ്ങളുടെ വിവരണവും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:ഫിലിപ്പോസ് മാര്‍ ക്രിസോസ്റ്റം വലിയ മെത്രാപ്പോലീത്ത.
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!