പെണ്ണിടം മതം മാര്‍ക്‌സിസം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. പി കെ ഗോപന്‍
സാധാരണ വില ₹420.00 പ്രത്യേക വില ₹378.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789390301232
2nd
312
2021
Women
-
Malayalam
മതം അതിന്റെ ആവിര്‍ഭാവകാലത്ത് തികച്ചും പുരോഗമനപരം തന്നെയാണ്. എന്നാല്‍ അത് പൊതുവേ സ്ത്രീ വിരുദ്ധവുമാണ്. മതത്തിന്റെ ദാര്‍ശനികസംഹിത രൂപപ്പെടുത്തിയത് പുരുഷനോടൊപ്പം സ്ത്രീക്ക് പദവി നല്കിയിട്ടല്ല; മറിച്ച് ഉപോല്‍പ്പന്നമായിട്ടാണ്. പുരുഷ കാമനകള്‍ക്ക് പൂരമാകാന്‍ പറ്റിയ ഒരു ജൈവഘടകം മാത്രമായി സ്ത്രീ പരുവപ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ കലഹം വിശ്വാസസമൂഹത്തില്‍ പോലും ദൃശ്യമാണ്. എല്ലാ മതത്തിലും തുല്യനിലയില്‍ അല്ലെങ്കില്‍ പോലും.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പെണ്ണിടം മതം മാര്‍ക്‌സിസം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്