പെണ്ണരങ്ങ് -കാലാന്തര യാത്രകൾ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഡോ. ആര്‍ ബി രാജലക്ഷ്മി, ഡോ. പ്രിയാനായര്‍
മലയാള നാടകവേദിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ ചരിത്ര സാംസ്‌കാരിക രാഷ്ടീയ ഇടപെടലുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം
₹290.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789389410617
1st
80
2020
-
-
MALAYALAM
മലയാള നാടകവേദിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ ചരിത്ര സാംസ്‌കാരിക രാഷ്ടീയ ഇടപെടലുകളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പെണ്ണരങ്ങ് -കാലാന്തര യാത്രകൾ
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!