സില്‍വിയും ബ്രൂണോയും

സില്‍വിയും ബ്രൂണോയും

ജെയിന്‍ ഐര്‍

ജെയിന്‍ ഐര്‍

പേടിച്ചുപോയ മനുഷ്യന്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് മാക്‌സിം ഗോര്‍ക്കി
കലാപരമായ പ്രവർത്തനം സാമൂഹിക മാറ്റത്തിനുള്ളതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച മാക്സിം ഗോർക്കിയുടെ നോവൽ
₹520.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
9789386364456
Ist
392
2017
World-Classic
പി ശരത്ചന്ദ്രന്‍
MALAYALAM
കലാപരമായ പ്രവർത്തനം സാമൂഹിക മാറ്റത്തിനുള്ളതാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച മാക്സിം ഗോർക്കിയുടെ നോവൽ
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പേടിച്ചുപോയ മനുഷ്യന്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!