മാതുമുത്തശ്ശിയും കുട്ടികളും

മാതുമുത്തശ്ശിയും കുട്ടികളും

ഒരു സമര നൂറ്റാണ്ട്

ഒരു സമര നൂറ്റാണ്ട്

പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യര്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ദസ്തയേവ്‌സ്‌കി
റഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹ്യനോവല്‍, സോഷ്യലിസ്റ്റ് നോവല്‍ എന്നെല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട കൃതി. പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ ജീവിതവും സമ്പന്നരുമായി അവര്‍ പുലര്‍ത്തുന്ന ബന്ധവുമാണീ കൃതിയുടെ കഥാപരിസരം. ദസ്തയേവ്‌സ്‌കി എന്ന അനശ്വര എഴുത്തുകാരന്റെ പ്രതിഭയ്ക്ക് അടിവരയിടുന്ന നോവല്‍.
സാധാരണ വില ₹230.00 പ്രത്യേക വില ₹207.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788119131648
1st
168
2023
World Classic
P SHARATH CHANDRAN
MALAYALAM
റഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹ്യനോവല്‍, സോഷ്യലിസ്റ്റ് നോവല്‍ എന്നെല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട കൃതി. പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ ജീവിതവും സമ്പന്നരുമായി അവര്‍ പുലര്‍ത്തുന്ന ബന്ധവുമാണീ കൃതിയുടെ കഥാപരിസരം. ദസ്തയേവ്‌സ്‌കി എന്ന അനശ്വര എഴുത്തുകാരന്റെ പ്രതിഭയ്ക്ക് അടിവരയിടുന്ന നോവല്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യര്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്