വുതറിങ് ഹൈറ്റ്‌സ്‌

വുതറിങ് ഹൈറ്റ്‌സ്‌

വാഷിങ്ടണ്‍ സ്‌ക്വയര്‍

വാഷിങ്ടണ്‍ സ്‌ക്വയര്‍

പാവങ്ങള്‍ 1&2

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് വിക്ടര്‍ ഹ്യൂഗോ
നൊന്തുജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ സ്‌നേഹത്തിന്റെ പരിവേഷത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പാവങ്ങള്‍ ലോകത്തിന് സംഭാവനചെയ്ത വിക്ടര്‍ ഹ്യൂഗോയുടെ നേര്‍ക്കും അതിന്റെ മലയാളത്തിലെ പ്രഥമ പരിഭാഷാകാരനായ നാലപ്പാടന്റെ നേര്‍ക്കും പുതിയ തലമുറയുടെ ആദരാര്‍പ്പണമായി ഈ പരിഭാഷയെ ഞാന്‍ കണക്കാക്കുന്നു.
സാധാരണ വില ₹2,080.00 പ്രത്യേക വില ₹1,765.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382808084
1&2
vol 2nd 784 + vol 2nd 800
2019
World Classic
P Sarathchandran
Malayalam
നൊന്തുജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ സ്‌നേഹത്തിന്റെ പരിവേഷത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പാവങ്ങള്‍ ലോകത്തിന് സംഭാവനചെയ്ത വിക്ടര്‍ ഹ്യൂഗോയുടെ നേര്‍ക്കും അതിന്റെ മലയാളത്തിലെ പ്രഥമ പരിഭാഷാകാരനായ നാലപ്പാടന്റെ നേര്‍ക്കും പുതിയ തലമുറയുടെ ആദരാര്‍പ്പണമായി ഈ പരിഭാഷയെ ഞാന്‍ കണക്കാക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പാവങ്ങള്‍ 1&2
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!