ഉപ്പുസമരം

ഉപ്പുസമരം

കല്‍ബുര്‍ഗി സാഹിത്യത്തിലെ രക്തസാക്ഷി

കല്‍ബുര്‍ഗി സാഹിത്യത്തിലെ രക്തസാക്ഷി

പാര്‍ട്ടി പിറന്ന വഴികള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പയ്യന്നൂര്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍
കേരള ചരിത്രത്തിലെ ചോരതുടിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങള്‍.
സാധാരണ വില ₹220.00 പ്രത്യേക വില ₹198.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789385018329
3rd
160
2023
-
MALAYALAM
കേരള ചരിത്രത്തിലെ ചോരതുടിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങള്‍. പിണറായി പാറപ്രം, കയ്യൂര്‍, കോറോം, തില്ലങ്കേരി, മുനയന്‍കുന്ന്, പാടിക്കുന്ന്, മേപ്പയൂര്‍, തലശ്ശേരി തുടങ്ങിയ സമരഭൂമി കളുടെയും ആ സമരങ്ങളില്‍ അടയാളം പതിപ്പിച്ച മനുഷ്യരുടെയും കഥകള്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പാര്‍ട്ടി പിറന്ന വഴികള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!