പാര്‍ട്ടിയുടെ ആദ്യനാളുകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് മുസഫര്‍ അഹമ്മദ്‌
ഇന്ത്യയില്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ വളര്‍ച്ചയെക്കുറിച്ച് 'കാക്കാബാബു' എന്നറിയപ്പെടുന്ന സഖാവ് മുസഫര്‍ അഹമ്മദ് ന്യൂ ഏജ് മാസികയിലെഴുതിയ കുറിപ്പുകളുടെ സമാഹാരം. ഓരോ പാര്‍ട്ടി സഖാവും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട കൃതി.
₹50.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386112606
7th
36
2021
POLITICAL STUDIES
C Bhaskaran
MALAYALAM
ഇന്ത്യയില്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ വളര്‍ച്ചയെക്കുറിച്ച് 'കാക്കാബാബു' എന്നറിയപ്പെടുന്ന സഖാവ് മുസഫര്‍ അഹമ്മദ് ന്യൂ ഏജ് മാസികയിലെഴുതിയ കുറിപ്പുകളുടെ സമാഹാരം. ഓരോ പാര്‍ട്ടി സഖാവും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പാര്‍ട്ടിയുടെ ആദ്യനാളുകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്