സുന്ദരനായ ചന്ദ്രന്‍

സുന്ദരനായ ചന്ദ്രന്‍

ഉള്‍പ്പാര്‍ട്ടി സമരം

ഉള്‍പ്പാര്‍ട്ടി സമരം

പാര്‍ട്ടിയുടെ ആദ്യനാളുകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് മുസഫര്‍ അഹമ്മദ്‌
ഇന്ത്യയില്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ വളര്‍ച്ചയെക്കുറിച്ച് 'കാക്കാബാബു' എന്നറിയപ്പെടുന്ന സഖാവ് മുസഫര്‍ അഹമ്മദ് ന്യൂ ഏജ് മാസികയിലെഴുതിയ കുറിപ്പുകളുടെ സമാഹാരം. ഓരോ പാര്‍ട്ടി സഖാവും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട കൃതി.
₹50.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386112606
7th
36
2021
POLITICAL STUDIES
C Bhaskaran
MALAYALAM
ഇന്ത്യയില്‍ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്‍ട്ടിയുടെ വളര്‍ച്ചയെക്കുറിച്ച് 'കാക്കാബാബു' എന്നറിയപ്പെടുന്ന സഖാവ് മുസഫര്‍ അഹമ്മദ് ന്യൂ ഏജ് മാസികയിലെഴുതിയ കുറിപ്പുകളുടെ സമാഹാരം. ഓരോ പാര്‍ട്ടി സഖാവും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പാര്‍ട്ടിയുടെ ആദ്യനാളുകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!