പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം

പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം

പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പ്രൊഫ. എസ് ശിവദാസ്‌
പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ച മഹത്തായ ചിന്തകളും അത്ഭുതകരമായ വിവരങ്ങളും ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രൊഫ. എസ് ശിവദാസ് പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രം കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും എന്ന തന്റെ ഈ പുസ്തകത്തില്‍. മാലിന്യസംസ്‌കരണത്തിന് എന്തൊക്കെ, എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന അറിവ് ഈ പുസ്തകം നല്കും. അതു നമ്മെ പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജരാക്കും. അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ഉപകാരപ്രദമായ ഗ്രന്ഥം.
₹140.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789387842120
3rd
96
2023
Environmental Study
-
Malayalam
പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ച മഹത്തായ ചിന്തകളും അത്ഭുതകരമായ വിവരങ്ങളും ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രൊഫ. എസ് ശിവദാസ് പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രം കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും എന്ന തന്റെ ഈ പുസ്തകത്തില്‍. മാലിന്യസംസ്‌കരണത്തിന് എന്തൊക്കെ, എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന അറിവ് ഈ പുസ്തകം നല്കും. അതു നമ്മെ പ്രവര്‍ത്തനസജ്ജരാക്കും. അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ഉപകാരപ്രദമായ ഗ്രന്ഥം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രം കുട്ടികള്‍ക്കും മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്