പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് സതീഷ് ബാബു കൊല്ലമ്പലത്ത്‌
പരിസ്ഥിതിയുടെ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മികച്ച പഠന ഗ്രന്ഥം
സാധാരണ വില ₹130.00 പ്രത്യേക വില ₹117.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789388485555
1st
96
2021
പരിസ്ഥിതി / പഠനം
-
Malayalam
പരിസ്ഥിതിയുടെ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മികച്ച പഠന ഗ്രന്ഥം
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!