മഹാരാഷ്ട്ര കിസാന്‍ ലോങ് മാര്‍ച്ച്‌

മഹാരാഷ്ട്ര കിസാന്‍ ലോങ് മാര്‍ച്ച്‌

പാരീസ് കമ്യൂണ്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ലെനിന്‍, വിജയപ്രസാദ്, കാൾ മാര്‍ക്‌സ്
പാരീസ് കമ്യൂണ്‍, ലോകചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം. 72 നാളുകള്‍ മാത്രമേ ആ പരീക്ഷണം നീണ്ടുനിന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ, പില്ക്കാലത്ത് ലോകത്തെമ്പാടും തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗവിപ്ലവങ്ങള്‍ക്ക് ആ പരീക്ഷണം വലിയ ആവേശം പകര്‍ന്നു നല്കി. 150 വര്‍ഷം പിന്നിട്ട പാരീസ് കമ്യൂണിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള്‍. കാള്‍ മാര്‍ക്‌സ് വി ഐ ലെനിന്‍ ബെര്‍ത്തോള്‍ഡ് ബ്രഹ്ത് വിജയ് പ്രഷാദ് ടിങ്‌സ് ചാക്‌
സാധാരണ വില ₹170.00 പ്രത്യേക വില ₹153.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
978939346887
1st
120
2022
Politics
-
MALAYALAM
പാരീസ് കമ്യൂണ്‍, ലോകചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം. 72 നാളുകള്‍ മാത്രമേ ആ പരീക്ഷണം നീണ്ടുനിന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ, പില്ക്കാലത്ത് ലോകത്തെമ്പാടും തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗവിപ്ലവങ്ങള്‍ക്ക് ആ പരീക്ഷണം വലിയ ആവേശം പകര്‍ന്നു നല്കി. 150 വര്‍ഷം പിന്നിട്ട പാരീസ് കമ്യൂണിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള്‍. കാള്‍ മാര്‍ക്‌സ് വി ഐ ലെനിന്‍ ബെര്‍ത്തോള്‍ഡ് ബ്രഹ്ത് വിജയ് പ്രഷാദ് ടിങ്‌സ് ചാക്‌
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പാരീസ് കമ്യൂണ്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!