മഹാരാഷ്ട്ര കിസാന്‍ ലോങ് മാര്‍ച്ച്‌

മഹാരാഷ്ട്ര കിസാന്‍ ലോങ് മാര്‍ച്ച്‌

മനുഷ്യനെ തൊടുന്നതൊന്നും എനിക്കന്യമല്ല

മനുഷ്യനെ തൊടുന്നതൊന്നും എനിക്കന്യമല്ല

പാരീസ് കമ്യൂണ്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ലെനിന്‍, വിജയപ്രസാദ്, കാൾ മാര്‍ക്‌സ്
പാരീസ് കമ്യൂണ്‍, ലോകചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം. 72 നാളുകള്‍ മാത്രമേ ആ പരീക്ഷണം നീണ്ടുനിന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ, പില്ക്കാലത്ത് ലോകത്തെമ്പാടും തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗവിപ്ലവങ്ങള്‍ക്ക് ആ പരീക്ഷണം വലിയ ആവേശം പകര്‍ന്നു നല്കി. 150 വര്‍ഷം പിന്നിട്ട പാരീസ് കമ്യൂണിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള്‍. കാള്‍ മാര്‍ക്‌സ് വി ഐ ലെനിന്‍ ബെര്‍ത്തോള്‍ഡ് ബ്രഹ്ത് വിജയ് പ്രഷാദ് ടിങ്‌സ് ചാക്‌
സാധാരണ വില ₹170.00 പ്രത്യേക വില ₹153.00
ലഭ്യത: ശേഖരം തീർന്നു പോയി
ISBN
978939346887
1st
120
2022
Politics
-
MALAYALAM
പാരീസ് കമ്യൂണ്‍, ലോകചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം. 72 നാളുകള്‍ മാത്രമേ ആ പരീക്ഷണം നീണ്ടുനിന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ, പില്ക്കാലത്ത് ലോകത്തെമ്പാടും തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗവിപ്ലവങ്ങള്‍ക്ക് ആ പരീക്ഷണം വലിയ ആവേശം പകര്‍ന്നു നല്കി. 150 വര്‍ഷം പിന്നിട്ട പാരീസ് കമ്യൂണിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങള്‍. കാള്‍ മാര്‍ക്‌സ് വി ഐ ലെനിന്‍ ബെര്‍ത്തോള്‍ഡ് ബ്രഹ്ത് വിജയ് പ്രഷാദ് ടിങ്‌സ് ചാക്‌
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പാരീസ് കമ്യൂണ്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!