ഇന്ദുമതിസ്വയംവരം

ഇന്ദുമതിസ്വയംവരം

ലക്ഷ്മീകേശവം

ലക്ഷ്മീകേശവം

പറങ്ങോടീപരിണയം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കിഴക്കേപ്പാട്ടു രാമന്‍കുട്ടി മേനോന്‍
നോവല്‍ എന്ന സാഹിത്യരൂപത്തെത്തന്നെ പരിഹസിക്കുന്ന കൃതി. കുന്ദലത, ഇന്ദുലേഖ, മീനാക്ഷി, സരസ്വതീവിജയം എന്നീ നോവലുകളുടെ പാരഡിയായി രചിക്കപ്പെട്ട ഈ രചന പുതിയ കാലത്തിന്റെ വായനാ സാധ്യതകളോട് അടുത്തുനില്‍ക്കുന്നു.
₹55.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789382808725
2nd
80
2013
Novelpazhama Series
MALAYALAM
നോവല്‍ എന്ന സാഹിത്യരൂപത്തെത്തന്നെ പരിഹസിക്കുന്ന കൃതി. കുന്ദലത, ഇന്ദുലേഖ, മീനാക്ഷി, സരസ്വതീവിജയം എന്നീ നോവലുകളുടെ പാരഡിയായി രചിക്കപ്പെട്ട ഈ രചന പുതിയ കാലത്തിന്റെ വായനാ സാധ്യതകളോട് അടുത്തുനില്‍ക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പറങ്ങോടീപരിണയം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി!