പറക്കുന്ന സുന്ദരികള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് അംബികാസുതന്‍ മാങ്ങാട്‌
അദ്ധ്യാപകര്‍ ഓര്‍ത്തെടുക്കുന്നത് തങ്ങള്‍ക്കു മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോയ അവ്യക്തമുഖങ്ങളെ മാത്രമല്ല തങ്ങളെക്കൂടിയാണ്. മലയാള കഥാലോകത്തിന് അദ്ധ്യാപകര്‍ നല്കിയ സംഭാവനകള്‍ വലുതാണ്. ഓര്‍മ്മയിലേക്ക് ഓടിക്കയറിവരുന്ന കുട്ടികള്‍ അദ്ധ്യാപകനെ തെല്ലൊന്ന് അമ്പരപ്പിക്കും. അമ്പരന്നുള്ള ആ നില്പിനൊടുവില്‍ അവനോ അവളോ ഭൂതകാലത്തുനിന്നും തെളിവാര്‍ന്നൊരോര്‍മ്മയായി വിടര്‍ന്നു വരും. അത്തരത്തിലുള്ള കഥകളാണ് അംബികാസുതന്‍ മാങ്ങാടിന്റെ പറക്കുന്ന സുന്ദരികള്‍.
സാധാരണ വില ₹240.00 പ്രത്യേക വില ₹215.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789386364951
3rd
192
2022
stories
-
MALAYALAM
അദ്ധ്യാപകര്‍ ഓര്‍ത്തെടുക്കുന്നത് തങ്ങള്‍ക്കു മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോയ അവ്യക്തമുഖങ്ങളെ മാത്രമല്ല തങ്ങളെക്കൂടിയാണ്. മലയാള കഥാലോകത്തിന് അദ്ധ്യാപകര്‍ നല്കിയ സംഭാവനകള്‍ വലുതാണ്. ഓര്‍മ്മയിലേക്ക് ഓടിക്കയറിവരുന്ന കുട്ടികള്‍ അദ്ധ്യാപകനെ തെല്ലൊന്ന് അമ്പരപ്പിക്കും. അമ്പരന്നുള്ള ആ നില്പിനൊടുവില്‍ അവനോ അവളോ ഭൂതകാലത്തുനിന്നും തെളിവാര്‍ന്നൊരോര്‍മ്മയായി വിടര്‍ന്നു വരും. അത്തരത്തിലുള്ള കഥകളാണ് അംബികാസുതന്‍ മാങ്ങാടിന്റെ പറക്കുന്ന സുന്ദരികള്‍.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പറക്കുന്ന സുന്ദരികള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്