കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണം

കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണം

ഇന്ത്യന്‍ കര്‍ഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം

ഇന്ത്യന്‍ കര്‍ഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം

പാലിയം സമരം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പയ്യപ്പിള്ളി ബാലന്‍
കീഴാള വര്‍ഗങ്ങള്‍ വര്‍ണവിവേചനത്തിനെതിരെ നടത്തിയ ഒരു ഐതിഹാസികസമരത്തിന്റെ വളരെയൊന്നും അറിയപ്പെടാത്ത ആന്തര സംഭവ പരമ്പരകളുടെ നേര്‍ വിവരണം.
സാധാരണ വില ₹250.00 പ്രത്യേക വില ₹225.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788126207091
2nd
200
2021
-
MALAYALAM
കീഴാള വര്‍ഗങ്ങള്‍ വര്‍ണവിവേചനത്തിനെതിരെ നടത്തിയ ഒരു ഐതിഹാസികസമരത്തിന്റെ വളരെയൊന്നും അറിയപ്പെടാത്ത ആന്തര സംഭവ പരമ്പരകളുടെ നേര്‍ വിവരണം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പാലിയം സമരം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്