ആർത്തവം ,ആചാരം ,ലിംഗ നീതി

ആർത്തവം ,ആചാരം ,ലിംഗ നീതി

പലസ്തീന്‍ സയണിസം ഹിന്ദുത്വം

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്‍
സയണിസത്തിന്റെയും ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെയും പ്രത്യയശാസ്ത്ര ലക്ഷ്യങ്ങളും പലസ്തീന്‍ പ്രശ്‌നത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ വേരുകളും സയണിസത്തിന്റെ വംശീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രവുമായി സന്ധിചെയ്യുന്ന ആപല്ക്കരമായ ഇന്ത്യന്‍ നിലപാടുകളും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം.
സാധാരണ വില ₹125.00 പ്രത്യേക വില ₹112.50
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789387842113
1st
128
2018
POLITICS
-
MALAYALAM
സയണിസത്തിന്റെയും ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെയും പ്രത്യയശാസ്ത്ര ലക്ഷ്യങ്ങളും പലസ്തീന്‍ പ്രശ്‌നത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ വേരുകളും സയണിസത്തിന്റെ വംശീയ പ്രത്യയശാസ്ത്രവുമായി സന്ധിചെയ്യുന്ന ആപല്ക്കരമായ ഇന്ത്യന്‍ നിലപാടുകളും വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പലസ്തീന്‍ സയണിസം ഹിന്ദുത്വം
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്