യാത്ര  കഥകള്‍

യാത്ര കഥകള്‍

എനിക്ക് എൻ്റെ വഴി

എനിക്ക് എൻ്റെ വഴി

പത്മനാഭന്റെ വഴിയില്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് പയ്യന്നൂര്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍
മലയാള ചെറുകഥയിലെ കുലപതി ടി പത്മനാഭന്റെ കഥാപ്രപഞ്ചത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരങ്ങളാണ് ഈ കൃതി. ഇതില്‍ പരുക്കന്‍ ഭാവങ്ങളിലൊളിപ്പിച്ച കുസൃതിച്ചിരിയുണ്ട്. തെളിനീരുപോലെ സുതാര്യമായ വീക്ഷണമുണ്ട്. ഉറവ വറ്റാത്ത കാരുണ്യമുണ്ട്.
സാധാരണ വില ₹180.00 പ്രത്യേക വില ₹162.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789383903665
2nd
144
2021
LIFE MEMORY
-
MALAYALAM
മലയാള ചെറുകഥയിലെ കുലപതി ടി പത്മനാഭന്റെ കഥാപ്രപഞ്ചത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരങ്ങളാണ് ഈ കൃതി. ഇതില്‍ പരുക്കന്‍ ഭാവങ്ങളിലൊളിപ്പിച്ച കുസൃതിച്ചിരിയുണ്ട്. തെളിനീരുപോലെ സുതാര്യമായ വീക്ഷണമുണ്ട്. ഉറവ വറ്റാത്ത കാരുണ്യമുണ്ട്.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പത്മനാഭന്റെ വഴിയില്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്