പച്ച പനന്തത്ത

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് മടവൂര്‍ സുരേന്ദ്രന്‍
ലളിതമായ കഥപറച്ചിലിന്റെ രീതിയില്‍ എഴുതിയ കവിതകളുടെ സമാഹാരം. നാട്ടിന്‍ പുറത്തെ വിവിധങ്ങളായ കാഴ്ചകളെ അതീവഹൃദ്യമായി പച്ച പനന്തത്തയില്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചിരിക്കുന്നു. കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിച്ചു രസിക്കാന്‍ പറ്റിയ കൃതി.
₹120.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9788119131372
1st
88
2023
Childrens literature
-
MALAYALAM
ലളിതമായ കഥപറച്ചിലിന്റെ രീതിയില്‍ എഴുതിയ കവിതകളുടെ സമാഹാരം. നാട്ടിന്‍ പുറത്തെ വിവിധങ്ങളായ കാഴ്ചകളെ അതീവഹൃദ്യമായി പച്ച പനന്തത്തയില്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചിരിക്കുന്നു. കുട്ടികള്‍ക്ക് വായിച്ചു രസിക്കാന്‍ പറ്റിയ കൃതി.
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പച്ച പനന്തത്ത
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്