പി കെ കുഞ്ഞച്ചന്‍ ഭാസുര ഓര്‍മ്മകള്‍

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
രചയിതാവ് ഭാസുരാദേവി
കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും കണ്ണീരിന്റെയും പോരാട്ടങ്ങളുടെയും എന്തിനേറെ പ്രണയത്തിന്റെ പോലും അനുഭവ തീവ്രതയെ അതിന്റെ സാകല്യാവസ്ഥയില്‍ പരിശോധിക്കുകയാണ് ഗ്രന്ഥകാരി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സഖാവ് കുഞ്ഞച്ചനുമായുള്ള കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ വൈകാരിക തീവ്രതയോ സ്‌നേഹമസൃണതയോ സത്യസന്ധമായ ജീവിതാഖ്യാനത്തില്‍ ശ്രീമതി ഭാസുരയ്ക്ക് ഒരു തടസ്സവും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്‍
₹370.00
ലഭ്യത: സ്റ്റോക്കുണ്ട്
ISBN
9789387842502
2nd
344
2018
Memories
-
Malayalam
കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും കണ്ണീരിന്റെയും പോരാട്ടങ്ങളുടെയും എന്തിനേറെ പ്രണയത്തിന്റെ പോലും അനുഭവ തീവ്രതയെ അതിന്റെ സാകല്യാവസ്ഥയില്‍ പരിശോധിക്കുകയാണ് ഗ്രന്ഥകാരി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. സഖാവ് കുഞ്ഞച്ചനുമായുള്ള കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ വൈകാരിക തീവ്രതയോ സ്‌നേഹമസൃണതയോ സത്യസന്ധമായ ജീവിതാഖ്യാനത്തില്‍ ശ്രീമതി ഭാസുരയ്ക്ക് ഒരു തടസ്സവും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല. വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്‍
നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അവലോകനം എഴുതുക
നിങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു:പി കെ കുഞ്ഞച്ചന്‍ ഭാസുര ഓര്‍മ്മകള്‍
നിങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ്